TSEC
公司治理

                 公司治理架構

 

 

 

 

*推動單位及職權範圍

本公司經108年8月8日董事會決議通過,指定董事長室廖偉然資深副總經理擔任公司治理主管,負責公司

 

 

治理相關事務及保障股東權益並強化董事會職能。

 

 

 

廖偉然副總經理已具備金融機構之主管職務經驗達三年以上,符合設置規範。

 

 

 

 公司治理主管主要職責為依法辦理董事會及股東會會議相關事宜,製作董事會及股東會議事錄、

 

 

協助董事(包含獨立董事)就任及持續進修、提供董事(包含獨立董事)執行業務的需要資料、

 

 

協助董事(包含獨立董事)遵循法令等。

 

 

 

 

 當年度業務執行及進修情形