tsec
再生能源電能躉購費率

113年度各類別再生能源電能躉購費率

 

 

 

 

 表1   113年度太陽光電發電設備電能躉購費率 

 

 

 

 表2   113年度再生能源(太陽光電除外)發電設備電能躉購費率 

 


 

 

原檔下載

 

經濟部公告-113年再生能源電能躉售費率及其計算公式